تماس با ما:

مشهد- ميدان آزادي - پرديس دانشگاه فردوسي مشهد - سازمان مركزي - اتاق 408 تلفن 8797172-0511  نمابر 0511-8763347 کد پستي 9177948974

دكتر سيد هادي ابراهيمي، كارشناس ارشد مركز نوآوري

shebrahimi@um.ac.ir

2564 :تعداد دفعات بازیدلينك هاي مفيد

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.