images2

مركز نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد

بسياري از ايده هاي نو قبل از اينكه تبديل به يك محصول تجاري و يا فرايند قابل اجرا شوند بايستي مراحل امكان سنجي، طراحي و ساخت نمونه اوليه را سپري كنند. در چنين شرايطي سرمايه گذاري روي اين ايده ها ممكن است ريسك پذير باشد چون تضميني براي موفقيت كامل وجود ندارد و احتمال دارد كار به نتيجه مطلوب نهايي نرسد.

بنابراين ضروري است تا از ايده هاي نو حمايت كرد و آن را به نحو مناسب پرورش داد تا به مرحله توليد يك محصول يا فرايند برسد.

مركز نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد در حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد تشكيل شده و تلاش دارد تا از نوآوران حمايت و پشتيباني كند.

طرح هايي مشمول حمايت مركز نوآوري مي گردند كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي فوق باشند:

1- منجر به توليد محصول يا فرايند جديد شوند

2-منجر به توليد يك محصول كه قبلا توليد شده اما با مواد جديد، روش جديد و يا در زمان كوتاه ترگردند

4531 :تعداد دفعات بازیدلينك هاي مفيد

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.