Hadaf

تیم دانشجویی هدف، تحت گروهی مجرب به سرپرستی دکتر پسندیده فرد مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی ، دکتر جوارشکیان عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک و جناب آقای مهندس دارابی از رهیافت تجارب متعدد خود در این زمینه، پروژه طراحی و ساخت هواپیمای دوسرنشین هدف 1404را آغاز نمود. هواپيماي هدف 1404 مي تواند در اموري نظير امداد و نجات ، جنگلداري و حفظ منابع طبيعي، آبخيزداري سرويس پست شهرستان ها، شناسايي و ثبت منابع معدني و ... كاربرد داشته باشد.

hadaf2

3758 :تعداد دفعات بازیدلينك هاي مفيد

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.