گروه چیپا مرکب از 8 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری و تحت راهنمایی یکی از اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی از سال 87 آغاز به کار نمود. دستاورد این گروه طراحی و ساخت خودرو الکتریکی چیتا بوده که تا کنون در نمایشگاههای بین المللی تهران و نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش استان خراسان عرضه شده است. این گروه در مسابقه ملی طراحی و ساخت خودروی الکتریکی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد و در بین 98 تیم شرکت کننده رتبه 18 را کسب نمود.

26092009115

3492 :تعداد دفعات بازیدلينك هاي مفيد

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.