Innovation

مركز نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد اهداف زير را دنبال مي كند:

1- بكارگيري دانش و فناوري توليد شده در دانشگاه براي خدمت به جامعه
توسعه نوآوري در منطقه

5018 :تعداد دفعات بازیدلينك هاي مفيد

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.