دكتر احد ضابط

ahad_s1_2_

مدیر ارتباط علمي دانشگاه و جامعه


0511-8802400 تلفن تماس

ahad@um.ac.ir

www.um.ac.ir/~ahad


دكتر علي اكبر اكبري
__________

معاون مدير ارتباط علمي دانشگاه و جامعه


0511-8802400 تلفن تماس

akbari@um.ac.ir

http://akbari.profcms.um.ac.ir/


دكتر محمد رضا نصيري
Nasiri

مدير مركز كارآفريني و مالكيت فكري


0511-8802351 تلفن تماس0

nassiryr@um.ac.ir

http://profsite.um.ac.ir/~nassiryr/


دكتر سيد هادي ابراهيمي
Ebrahimi

كارشناس ارشد مركز نوآوري


0511-8802405 تلفن تماس

shebrahimi@um.ac.ir

http://shebrahimi.staffcms.um.ac.ir/


مهندس سيد حسين موسوي
mosavi

مدير مركز رشد فناوري


0511-8802406 تلفن تماس

mosavi_sh@staff.um.ac.ir
3036 :تعداد دفعات بازیدلينك هاي مفيد

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.